Πολιτική Προστασίας

Πολιτική Προστασίας και Ασφάλεια Πληροφοριών

Η ATLANTIS Engineering A.E. (ανάπτυξη & εφαρμογή λογισμικού) έχει σαν σκοπό και πολιτική της:

Επίτευξη αποδοτικών & αξιόπιστων λύσεων πληροφορικής.

Δημιουργία σημαντικής προστιθέμενης αξίας και διαφοροποίησης, από την παροχή αναβαθμισμένων και πρωτοποριακών υπηρεσιών.

Παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας, τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού, όσο και σε τεχνογνωσίας (που σημαίνει διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού).

Διατήρηση πολύ καλής και στενής σχέσης με τους πελάτες και ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών τους.

Αποτελεσματική και ασφαλή διαχείριση πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση της από την ευρύτερη συνεργασία με τους πελάτες της και την μη κοινοποίηση αυτών σε τρίτα μέρη.

Συνεχή βελτίωση σε όλους τους τομείς και επίτευξη των παραπάνω με επαγγελματισμό και παραγωγικότητα.

Για την επίτευξη των παραπάνω, η ATLANTIS Engineering A.E. εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας κατά το ISO 9001:2015 και ISO 27001:2013, αναλαμβάνοντας τις παρακάτω δεσμεύσεις:

Εκπλήρωση των απαιτήσεων των πελατών, λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αύξηση της ικανοποίησης τους και τήρηση απαρέγκλιτα της νομοθεσίας η οποία αφορά τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Μέριμνα για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001 και κατά ISO 27001.

Ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε νέα αντικείμενα ώστε να είναι δυνατή η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες.

Παρακολούθηση και, όπου είναι αναγκαίο, διόρθωση της πορείας της εταιρείας μέσω της θέσπισης και συστηματικής παρακολούθησης μετρήσιμων στόχων / δεικτών τηρώντας διεργασιοκεντρική προσέγγιση

Περιοδική και αποτελεσματική εκτίμηση των κινδύνων που σχετίζονται με τη λειτουργία της εταιρείας και την ασφάλεια πληροφοριών, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση τους και την εξασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Λήψη μέτρων για την αποφυγή εισβολής, για ελεγχόμενη πρόσβαση σε εξοπλισμό, λογισμικό και χώρους, καταγραφή περιστατικών ασφαλείας και διαχείριση απρόσμενων εξελίξεων

Τροποποίηση, όποτε κρίνεται αναγκαίο, την παρούσας Πολιτικής, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής επάρκεια και καταλληλότητα της,

Παροχή της απαιτούμενης εκπαίδευσης και του κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας στο προσωπικό για την επιτυχή εκτέλεση των εργασιών του.

Εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας.