Η ATLANTIS Engineering A.E. (ανάπτυξη & εφαρμογή λογισμικού) έχει σαν σκοπό και πολιτική της:

Την επίτευξη αποδοτικών & αξιόπιστων λύσεων πληροφορικής

Τη δημιουργία σημαντικής προστιθέμενης αξίας και διαφοροποίησης, από την παροχή αναβαθμισμένων και πρωτοποριακών υπηρεσιών

Την παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας, τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού, όσο και σε τεχνογνωσίας (που σημαίνει διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού)

Την διατήρηση πολύ καλής και στενής σχέσης με τους πελάτες και την ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών τους

Την αποτελεσματική και ασφαλή διαχείριση πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση της από την ευρύτερη συνεργασία με τους πελάτες της και την μη κοινοποίηση αυτών σε τρίτα μέρη

Τη συνεχή βελτίωση σε όλους τους τομείς και την επίτευξη των παραπάνω με επαγγελματισμό και παραγωγικότητα

Για την επίτευξη των παραπάνω, η ATLANTIS Engineering A.E. εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας κατά το ISO 9001:2015 και ISO 27001:2013, αναλαμβάνοντας τις παρακάτω δεσμεύσεις:

να εκπληρώνει τις απαιτήσεις των πελατών, να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αύξηση της ικανοποίησης τους και να τηρεί απαρέγκλιτα τη νομοθεσία η οποία αφορά τις δραστηριότητες της εταιρείας

να φροντίζει για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001 και κατά ISO 27001

να αναπτύσσει τεχνογνωσία σε νέα αντικείμενα ώστε να είναι σε θέση να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες

να παρακολουθεί και, όπου είναι αναγκαίο, να διορθώνει την πορεία της εταιρείας μέσω της θέσπισης και συστηματικής παρακολούθησης μετρήσιμων στόχων / δεικτών τηρώντας διεργασιοκεντρική προσέγγιση

να κάνει περιοδική και αποτελεσματική εκτίμηση των κινδύνων που σχετίζονται με τη λειτουργία της εταιρίας και την ασφάλεια πληροφοριών, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση τους και την εξασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας

να λαμβάνει μέτρα για την αποφυγή εισβολής, για ελεγχόμενη πρόσβαση σε εξοπλισμό, λογισμικό και χώρους, καταγραφή περιστατικών ασφαλείας και διαχείριση απρόσμενων εξελίξεων

να τροποποιεί, όποτε κρίνεται αναγκαίο την παρούσα Πολιτική, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής επάρκεια και καταλληλότητα της,

να παρέχει στο προσωπικό την απαιτούμενη εκπαίδευση και το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας για την επιτυχή εκτέλεση των εργασιών του

να εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους για την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας.