Κωδικοποίηση εξοπλισμού

Η ανάγκη διαχείρισης μεγάλου όγκου οντοτήτων είναι συνυφασμένη με την προσπάθεια του ανθρώπου να ταξινομεί και να κωδικοποιεί τα στοιχεία κάθε οντότητας. Η μεγάλη συνεισφορά του Αριστοτέλη στη μελέτη του φυσικού κόσμου συνίσταται στην πρώτη συστηματική καταγραφή του ζωικού και φυτικού βασιλείου, δίδοντας τις πρώτες «κωδικές» ονομασίες στις κατηγορίες των φυτών και τα είδη των […]