Μπείτε στο Hellenic TPM Club

Γίνετε μέλος της μεγαλύτερης ομάδας του TPM στην Ελλάδα.

tpm-club-hero-image

Τι είναι το Hellenic TPM Club;

Το Hellenic TPM Club αποτέλεσε μια πρωτοβουλία της ATLANTIS Engineering που έχει ως σκοπό την διάχυση της γνώσης και την ανταλλαγή best practices. Μηχανικοί που εφαρμόζουν στην πράξη το TPM μοιράζονται τις εμπειρίες τους με συναδέλφους άλλων εταιριών και εξελίσσουν τα αποτελέσματα και την πρακτική εφαρμογή του TPM.

Γιατί ένα TPM Club είναι αναγκαίο

Το TPM ως εργαλείο για την επίτευξη του World Class Manufacturing ίσως να αποτελεί πλέον και αναγκαιότητα για τις εταιρίες που θέλουν να ανταπεξέλθουν στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον

Η επιτυχία ενός προγράμματος TPM στηρίζεται πέρα από την εφαρμογή συγκεκριμένων μεθοδολογιών, στην παραγωγή ιδεών, την εφευρετικότητα, την καινοτομία. Το περιεχόμενό του, και τα όρια του διευρύνονται

Είναι εμφανές ότι η συστηματική επικοινωνία αυτών των ομάδων, μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για την ακόμα πιο επιτυχημένη και αποτελεσματική του TPM σε κάθε εταιρία.

Μοντέλο λειτουργίας

Το κάθε μέλος μεταφέρει τις εμπειρίες του και τις βέλτιστες πρακτικές που ανέπτυξε, κοινωνώντας τες στο σύνολο των μελών του Club, αντλώντας ταυτόχρονα παρατηρήσεις, ιδέες και προτάσεις από ανθρώπους εξοικειωμένους με τη φιλοσοφία του TPM. Η επικοινωνία των μελών μεταξύ τους θα πραγματοποιείται άμεσα ή έμμεσα με τα ακόλουθα μέσα:

1. Συναντήσεις εργασίας

Θα πραγματοποιούνται σε μονάδες που εφαρμόζουν TPM, όπου κάθε φορά θα αναλύεται και θα παρουσιάζεται ένα θέμα κοινού ενδιαφέροντος, συνοδευόμενο από την πρακτική εφαρμογή του στη συγκεκριμένη μονάδα.

2.Πρόσβαση στον διαδικτυακό χώρο του TPM Club

Στη σελίδα ανεβαίνουν συστηματικά best practices από τα μέλη του club αλλά και από την διεθνή πρακτική.

3. Συναντήσεις σε κοινωνικές-επιστημονικές εκδηλώσεις

Συμμετοχή των μελών του TPM Club σε συνέδρια του χώρου της συντήρησης και αντίστοιχες κοινωνικές εκδηλώσεις.

4. Απευθείας επικοινωνία μεταξύ των μελών του club

Μέσα από τις ομάδες εργασίας ενισχύεται η γνωριμία μεταξύ των μελών και προσφέρεται η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας.

Πώς μπορώ να γίνω μέλος;

Στο Club συμμετέχουν στελέχη που έχουν ένα σημαντικό βαθμό εξοικείωσης με τα εργαλεία και τη φιλοσοφία του TPM, έτσι ώστε να διατηρείται σε υψηλό επίπεδο το ενδιαφέρον όλων των συμμετεχόντων. Ταυτόχρονα όμως δεν διαθέτει στεγανά, δίνοντας τη δυνατότητα σε συνειδητοποιημένα στελέχη να ενταχθούν στη λογική του TPM, και να το εφαρμόσουν και στη δική τους εταιρία. Συγκεκριμένα μπορούν να συμμετάσχουν:

Στελέχη εταιριών που εφαρμόζουν το TPM– Operational excellence εργαλεία

Στελέχη εταιριών που έχουν λάβει κατάρτιση TPM Manager με σκοπό να υλοποιήσουν ανάλογο project στην εταιρία τους

Γίνετε μέλος του TPM Club

Εισάγετε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.